Code of Conduct

Foreplay Gedragscode (English version below)

Alle bezoekers, sprekers, partners en medewerkers gaan stilzwijgend akkoord met de volgende gedragscode wanneer zij de conferentie bezoeken. De organisatoren kunnen op elk moment gedurende de conferentie deze gedragscode toepassen. We verwachten de nodige samenwerking van alle deelnemers zodat we een aangenaam verloop van de conferentie kunnen garanderen.

Bij vragen, contacteer gerust foresight@digipolis.gent

Korte versie
Wij vinden het belangrijk om van de conferentie een intimidatie- en discriminatievrije ervaring te maken voor iedereen, ongeacht het geslacht, de genderidentiteit en uiting hiervan, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, lichamelijke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie (of gebrek aan), of technologische keuzes. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie van de deelnemers. Voor seksueel getinte taal en beeldvorming is geen plaats, niet via gesprekken, workshops, Twitter of andere online media. Deelnemers die dit niet respecteren, kunnen door de conferentie-organisatoren worden verwijderd van de conferentie.

De uitgebreide versie
Digipolis wil van de conferentie een intimidatie- en discriminatievrije ervaring maken voor alle deelnemers. We tolereren daarbij geen enkele vorm van intimidatie van de deelnemers, onder welke vorm dan ook.

Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, verbale opmerkingen met betrekking tot het geslacht, genderidentiteit of de veruiterlijking hiervan, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, lichamelijke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie (of gebrek daaraan) of technologische keuzes. Ook seksueel getinte beelden in publieke ruimtes, het opzettelijk lastig vallen en pesten, stalken of ongewenst benaderen van personen, ongevraagde fotografie of opnames, voortdurende onderbreking van gesprekken of andere gebeurtenissen, ongepast fysiek contact en ongewenste fysieke aandacht vallen hieronder. Wie dit gedrag stelt zal nadrukkelijk gevraagd worden hiermee te stoppen, met verwijzing naar deze gedragscode.

Ook partners en eventuele sponsors en standhouders zijn onderhevig aan deze gedragscode. In het bijzonder mogen partners geen seksuele beelden, activiteiten of ander materiaal gebruiken.

Indien een deelnemer toch hinderlijk gedrag vertoont,, kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen die zij gepast achten; met inbegrip van het waarschuwen van de dader, tot het effectief verwijderen van de conferentie zonder terugbetaling of compensatie. Als u wordt lastig gevallen, verneemt dat iemand anders wordt lastig gevallen, of andere bezorgdheden heeft, neem dan onmiddellijk contact op met een medewerker van de Foreplay conferentie. Medewerkers kunnen geïdentificeerd worden aan de t-shirts die zij zullen dragen gedurende de conferentie. Zij helpen graag alle deelnemers bij het contacteren van de beveiliging of van de lokale politie, in het begeleiden van deelnemers op de conferentiesite, of bij het assisteren van bezoekers die zich geïntimideerd of onveilig voelen. Wij waarderen uw aanwezigheid ten zeerste. We verwachten dat deelnemers deze regels strikt volgen in alle zalen, workshopruimtes en sociale evenementen gerelateerd aan de conferentie.

Deze gedragscode is gebaseerd op de universele Conference Code of Conduct die tevens beschikbaar is via de CC-BY 3.0 Unported licentie.


Foreplay Code of Conduct

All attendees, speakers, partners and volunteers at our conference are required to agree with the following code of conduct. Organisers will enforce this code throughout the event. We are expecting cooperation from all participants to help ensuring a safe environment for everybody.

Contact foresight@digipolis.gent

Quick version (TL;DR)
Our conference is dedicated to providing a harassment-free conference experience for everyone, regardless of gender, gender identity and expression, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, ethnicity, religion (or lack thereof), or technology choices. We do not tolerate harassment of conference participants in any form. Sexual language and imagery is not appropriate for any conference venue, including talks, workshops, parties, Twitter and other online media. Conference participants violating these rules may be sanctioned or expelled from the conference at the discretion of the conference organisers.

Less quick version
Digipolis is dedicated to providing a harassment-free experience for everyone. We do not tolerate harassment of participants in any form.

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, gender identity and expression, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, ethnicity, religion, technology choices, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention. Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.

Sponsors are also subject to the anti-harassment policy. In particular, sponsors should not use sexualised images, activities, or other material. Booth staff (including volunteers) should not use sexualised clothing/uniforms/costumes, or otherwise create a sexualised environment.

If a participant engages in harassing behavior, the conference organisers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or expulsion from the conference with no refund. If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of conference staff immediately. Conference staff can be identified as they'll be wearing branded t-shirts. Conference staff will be happy to help participants contact hotel/venue security or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the conference. We value your attendance. We expect participants to follow these rules at conference and workshop venues and conference-related social events.

This code of conduct is based on the Conference Code of Conduct which is available under a CC-BY 3.0 Unported License.